Solidaritat sense Condicions

A la Fundació de la Comunicació tenim com a finalitat impulsar, promoure i afavorir les activitats relacionades amb la comunicació. Per a això, proporcionem assistència a persones procedents del sector de la comunicació en risc d'exclusió i concedim beques per a la investigació i ajudes econòmiques per a la realització d'estudis, cursos de postgrau o seminaris de comunicació.

A més, promocionem tot tipus d'activitats i iniciatives relacionades amb la comunicació donant el suport tècnic i logístic pertinent així com participant activament, o ajudant als que participen, en esdeveniments sobre comunicació.

Àmbits d’Actuació

Objectiu de la professió: Volem col·laborar amb actuacions que tinguin l'objectiu de millorar o ampliar el coneixement que pugui tenir el públic sobre l'activitat professional de la comunicació. "La professió de la comunicació ha generat l'evolució, el progrés i modernitat del món."

Cura i atenció als professionals: Ens vam marcar l'objectiu d'ajudar a les persones en risc d'exclusió; proporcionant mitjans per portar una vida digna, a les famílies amb dificultats per donar estudis als seus fills; atorgant-los beques i suport logístic, i als estudiants; amb ajudes per a una formació superior.

SOLIDARITAT SENSE CONDICIONS

TENIM COM FINALITAT IMPULSAR, PROMOURE I AFAVORIR TOTES LES ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA COMUNICACIÓ

Col·laboracions

Col·lectiu Professional

Consellers / Assessors: necessitem moltes "mans" que participin en l'elaboració i execució dels projectes. socis; seran importants per a les funcions del dia a dia i per elaborar un pressupost anual. Col·labora amb nosaltres.

Empreses: Possibilitat d'aportar mitjans per cobrir les necessitats personals i col·lectives que a més, tenen recompensa de desgravar els imports que es quantifiquin fins a un 35% de la base imposable. Col·labora amb nosaltres.

Altres entitats

Donem suport gratuït a entitats sense ànim de lluito en matèria de comunicació, tant tècnica com logística. Ajudant a seleccionar l'agència o mitjà adequat en funció dels objectius. Informa't.

Els patrons fundadors de la Fundació són: José Angel Abancéns (President) Edmundo Montero (Vicepresident), Philipp Fürst i Jordi de Miquel; i patrons: Luis Bassat, Angel del Pi (en representació de la Federació Nacional d'Empreses de Publicitat, FNEP), Marc Puig i Agustí de Uribe-Salazar. La llista de patrons, fins a un total de quinze, es completarà amb altres rellevants personalitats i entitats que creen realment en el projecte i col·laborin en la seva engrandiment.